Toegankelijkheidsverklaring


Samenvatting

Naam van de websitehttps://mooimergelland.nl
EigenaarGemeente Eijsden-Margraten
ToegankelijkheidsstatusVoldoet geheel aan de WCAG 2.1 AA standaard met uitzondering van elementen waarop geen invloed is zoals Google Maps en de Google Recaptcha om te controleren of de gebruiker geen robot is is.  ? - Ga naar de onderbouwing van de toegankelijkheidsstatus
Beroep op 'onevenredige last'?Nee ? - Ga naar de informatie over 'onevenredige last'
Toegankelijkheidsprobleem?Meld het. Ga naar Feedback en contactgegevens
Datum van de verklaring01-10-2020
Link naar alle verklaringen
van deze eigenaar
Bezoek de website van Gemeente Eijsden-Margraten

Inhoud

Verklaring

Gemeente Eijsden-Margraten streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website https://mooimergelland.nl.

Een overzicht van alle toegankelijkheidsverklaringen van Gemeente Eijsden-Margraten is beschikbaar de betreffende website.

Nalevingsstatus: voldoet geheel

Uit de door Gemeente Eijsden-Margraten gepubliceerde informatie blijkt dat de website https://mooimergelland.nl gedeeltelijk voldoet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Uit toegankelijkheidsonderzoek is gebleken dat nog niet aan alle eisen wordt voldaan. Voor elke afzonderlijke afwijking van de eisen is de oorzaak bekend en is het gevolg beschreven, zijn maatregelen genomen om de afwijking te kunnen opheffen EN wordt een concrete datum genoemd waarop de maatregelen zullen zijn uitgevoerd.

In de toelichting, onder het kopje onderbouwing van de verklaring, wordt aangegeven hoe ver Gemeente Eijsden-Margraten is gevorderd met de toegankelijkheid van https://mooimergelland.nl en welke noodzakelijke maatregelen worden genomen om de website toegankelijker te maken.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is nog niet getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van Gemeente Eijsden-Margraten. 

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 29-09-2020.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid? Neem dan contact op met Gemeente Eijsden-Margraten.

Wat kunt u van ons verwachten?

 • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
 • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
 • Binnen 3 weken is uw verzoek afgehandeld.

Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd? Dan kunt u contact opnemen met de Nationale Ombudsman.

Aanvullende informatie van Gemeente Eijsden-Margraten

Deze website is een product van mijnbuurtje.nl

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • De status van de website https://mooimergelland.nl :  voldoet geheel

De website https://mooimergelland.nl is onderzocht op toegankelijkheid en voldoet aan bijna alle onderstaande kenmerken:

 • De onderzoeksaanpak waarop de claim is gebaseerd is beschikbaar via
  • Kenmerken die in de rapportage zijn vastgelegd:
   • Datum: 01-10-2020
   • Type onderzoek: handmatig onderzoek
   • Onderzoek uitgevoerd door: de leverancier
   • Gebruikte standaard: EN 301 549 / WCAG 2.1 niveau AA
   • Actualiteit: De meet- en onderzoeksgegevens zijn jonger zijn dan 36 maanden.
   • Onderzoeksmethode: Elke pagina van de website is onderzocht met de Accessibility Checker van Site Improve en aangepast aan de WCAG AA norm. 
   • Vastlegging: Een officieel toegankelijkheidsrapport dat voldoet aan de WCAG-EM normen is beschikbaar op 8 december 2020.
 • De (gecombineerde) onderzoeksresultaten:
  • Omvatten alle eisen uit hoofdstuk 9 van de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549. De eisen voor websites, apps en downloadbare documenten in deze norm zijn identiek aan de niveau A en AA succescriteria van de wereldwijd toegepaste toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1.
  • Zijn representatief voor alle content op het hoofddomein en eventuele de sub- en andere domeinen die in de verklaring worden genoemd.
 • Tijdens het onderzoek zijn afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard, die niet konden worden hersteld voordat het onderzoek werd afgerond.
 • Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart Gemeente Eijsden-Margraten dat de website geheel voldoet aan de toegankelijkheidsstandaard met uitzondering van de genoemde onderdelen.

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: In de Gidsfunctie maken we gebruik van Google Maps. Hieraan staan kleine afbeeldingen zonder tekstalternatief. Dit kunnen wij zelf helaas niet aanpassen.
  • Oorzaak: Wordt veroorzaakt door Google maps, kunnen wij zelf niet aanpassen.
  • Gevolg: Er is geen tekstalternatief voor de plaatjes in Google Maps in de Gids.
  • Alternatief: Geen
  • Maatregel: We wachten totdat Google dit heeft opgelost.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-12-2020

Andere toegankelijkheidsissues

(geen opgegeven)

Onevenredige last

De maatregelen die Gemeente Eijsden-Margraten heeft benoemd leiden niet tot een onevenredige last.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)

Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

Op websites en mobiele apps is een van de volgende statussen van toepassing:

 1. voldoet volledig
 2. voldoet gedeeltelijk
 3. eerste maatregelen genomen
 4. voldoet niet

De statussen hebben specifieke kenmerken, die in onderstaande tabel nader worden toegelicht.
Als een overheidsinstantie na de inwerkingtreding van de wettelijke verplichting geen toegankelijkheidsverklaring publiceert die voldoet aan de vereisten van de modeltoegankelijkheidsverklaring is sprake van niet-naleving.

Nalevingsstatussen

KenmerkA. Voldoet volledigB. Voldoet gedeeltelijkC. Eerste maatregelen genomenD. Voldoet niet
Er is een volledig onderzoek uitgevoerd. Kenmerken van dit onderzoek zijn:het handmatig onderzoek is uitgevoerd op basis van de onderzoeksmethode WCAG-EM[2] EN
de onderzoeksresultaten zijn actueel, volledig en juist EN
de onderzoeksresultaten zijn maximaal 24 maanden oud.
jajaneenee
voor de (semi-)automatische tests is een toetsinstrument ingezet dat is gebaseerd op de algoritmen die zijn gedocumenteerd in het ACT Rules Formatjajaneenee
alle onderzoeksresultaten zijn nauwkeurig, eenduidig en op reproduceerbare wijze vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, OF in het machineleesbare formaat EARL.jajaneenee
De (gecombineerde) onderzoeksresultaten:zijn representatief voor alle content op het hoofddomein en eventuele de sub- en andere domeinen die in de verklaring worden genoemd.jajaneenee
omvatten alle eisen uit de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549. De eisen voor websites, apps en downloadbare documenten in deze norm zijn identiek aan de niveau A en AA succescriteria van de wereldwijd toegepaste toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1.jajaneenee
Tijdens het onderzoek zijn geen afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard, of de afwijkingen zijn hersteld voordat het onderzoek werd afgerond.janeeneenee
Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart de overheidsinstantie dat de website of mobiele app volledig voldoet aan de toegankelijkheidsstandaard.janeeneenee
Tijdens het onderzoek zijn afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard. Voor alle afwijkingen die zijn gevonden geldt:-janeenee
alle afwijkingen zijn benoemd. Per afwijking zijn de oorzaak beschreven, samen met de gevolgen voor mensen met een functiebeperking.-janeenee
daarnaast worden verbetermaatregelen benoemd, eventuele alternatieven en een planning voor de maatregelen.-janeenee
Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart de overheidsinstantie dat de noodzakelijke maatregelen zijn genomen om de website of mobiele app te laten voldoen aan de toegankelijkheidsstandaard.-janeenee
de overheidsinstantie is daarmee in control.-janeenee
Er is onderzoek op basis van WCAG-EM[2] gepland om tot volledige en actuele onderzoeksresultaten te komen.--janee
De overheidsinstantie verklaart dat de eerste maatregelen zijn genomen om de website of mobiele app te kunnen laten voldoen aan de toegankelijkheidsstandaard.--janee

[1]: Hiervan is ook sprake als de website of mobiele app enkel met een automatisch toetsinstrument is onderzocht. Met een dergelijke instrument kan minder dan 20 procent van de eisen betrouwbaar worden onderzocht.
[2]: WCAG-EM of een gelijkwaardige, gedocumenteerde evaluatiemethode voor de toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiĆ«le informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiĆ«nte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20200615